KJØPSBETINGELSER

 

Generelt
De her angitte vilkеr regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av AVshop.no, heretter kalt AVshop.

Disse vilkеrene gjelder for alt salg fra AVshop så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgеtt tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra AVshops side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos AVshop, er ansvarlig for betaling av de ytelser AVshop eller AVshops samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra AVshops side.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr. 250,- for uavhentet vare, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale. I tillegg vil befraktning tur retur belastes kunde.

Reklamasjon
Før feil meldes til AVshop, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik AVshop har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til AVshop slik at AVshop kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir AVshop melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
AVshop skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av AVshop, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med AVshop, betaler ikke AVshop disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Varen må returneres innen 14 dager, og vi ber dere vennligst kontakte oss før retur. Vennligst benytt skjemaet du finner under “informasjon” på vår forside ved retur innen fristens utløp.

Varer som er spesialtilpasset kunden, det være seg eksempelvis kappet stoff solgt i løpemeter, spesialsydde scenetepper eller spesialkalibrering av projektorer tilpasset kundens spesifikke forhold anses som tilvirkningskjøp og kan følgelig ikke angres.

Ekstraordinære forhold
AVshop er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis AVshop godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor AVshops kontroll, og som AVshop ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

AVshop er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra AVshops side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkеr
AVshop har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om kjøp av varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkеrene
AVshop forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er AVshop forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan rеde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er AVshop fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.